0905 523 995

ON-LINE OBCHOD

Vitajte

Úvodná stránka > Právné podmienky

Právne podmienky.

Podmienky používania internetových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.gradim.sk je Ing. Vladimír Mišík - GRADIM, so sídlom Rozkvet 2067/150-11, IČO: 33489645, zapísaný v Živnostenskom registri Pov. Bystrica, číslo registrácie: 306-6796, Živnostenský list vydaný dňa 8.12.1992 pod sp. č.: 1377/1992. Prevádzkovateľ výhradne vydáva, určuje a mení podmienky používania internetových stránok www.gradim.sk . Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky www.gradim.sk a ich používanie je bezplatný.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah internetových stránok www.gradim.sk je chránený autorským právom. Použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí, zvlášť kopírovaním, rozmnožovaním, rozšiřovaním, spracovaním a spojením s iným dielom, je zakázané. Iné použitie ako pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom firmy Ing. Vladimír Mišík - GRADIM, a prípadne i autorov diel obsiahnutých na týchto stránkách. I keď je snahou prevádzkovateľa poskytovať vždy správne a aktuálne informácie a údaje, napriek tomu sú všetky informácie a údaje uverejnené na stránkach www.gradim.sk informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.gradim.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.gradim.sk

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.gradim.sk . Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky www.gradim.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.gradim.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky. Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu www.gradim.sk

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 
3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajoch.
 
5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 
6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Informácie o autorských právach.

Copyright © 2007 Ing Vladimír Mišík - GRADIM. Všetky práva vyhradené.

Záverečné ustanovenia.

S výnimkou právnych a obchodných podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.gradim.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Právne podmienky stránok www.gradim.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Právne podmienky boli zverejnené 7. 5. 2007. Kopírovanie ktorejkoľvek časti webu je bez súhlasu zakázané!

On-line nákup: 0 €

Partneri

Maturitné oznámenia
Maturitné oznámenia


Dodávateľ skla