0905 523 995

ON-LINE OBCHOD

Vitajte

Úvodná stránka > Právné podmienky

Právne podmienky.

Podmienky používania internetových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.gradim.sk je Ing. Vladimír Mišík - GRADIM, so sídlom Rozkvet 2067/150-11, IČO: 33489645, zapísaný v Živnostenskom registri Pov. Bystrica, číslo registrácie: 306-6796, Živnostenský list vydaný dňa 8.12.1992 pod sp. č.: 1377/1992. Prevádzkovateľ výhradne vydáva, určuje a mení podmienky používania internetových stránok www.gradim.sk . Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky www.gradim.sk a ich používanie je bezplatný.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah internetových stránok www.gradim.sk je chránený autorským právom. Použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí, zvlášť kopírovaním, rozmnožovaním, rozšiřovaním, spracovaním a spojením s iným dielom, je zakázané. Iné použitie ako pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom firmy Ing. Vladimír Mišík - GRADIM, a prípadne i autorov diel obsiahnutých na týchto stránkách. I keď je snahou prevádzkovateľa poskytovať vždy správne a aktuálne informácie a údaje, napriek tomu sú všetky informácie a údaje uverejnené na stránkach www.gradim.sk informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.gradim.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.gradim.sk

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.gradim.sk . Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky www.gradim.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.gradim.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky. Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu www.gradim.sk

Ochrana osobných údajov a ich použitie

Údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi prostredníctvom stránok www.gradim.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Pri vyplnení formulárov sú vyžadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek návštevníkov stránok. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok www.gradim.sk , vypľňania formulárovov a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach. Všetky údaje, ktoré používateľ poskytne Prevádzkovateľovi, sú spracúvané v zmysle Zákona a nie sú poskytnuté tretím osobám. Používateľ má právo písomne požiadať o poskytnutie informácií, ktoré osobné údaje o ňom Prevádzkovateľ eviduje. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach. Každý používateľ stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Informácie o autorských právach.

Copyright © 2007 Ing Vladimír Mišík - GRADIM. Všetky práva vyhradené.

Záverečné ustanovenia.

S výnimkou právnych a obchodných podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.gradim.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Právne podmienky stránok www.gradim.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Právne podmienky boli zverejnené 7. 5. 2007. Kopírovanie ktorejkoľvek časti webu je bez súhlasu zakázané!

On-line nákup: 0 €

Partneri

Maturitné oznámenia
Maturitné oznámenia


Dodávateľ skla