Právne a všeobecné obchodné podmienky

Právne  podmienky

Prevádzkovateľom internetových stránok gradim.sk je GRADIM s.r.o., so sídlom Rozkvet 2067/150, IČO: 44794959, zapísaná v Obchodnomom registri, Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 21714/R. Prevádzkovateľ výhradne vydáva, určuje a mení podmienky používania internetových stránok www.gradim.sk . Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky gradim.sk a ich používanie je bezplatný.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah internetových stránok gradim.sk je chránený autorským právom. Použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí, zvlášť kopírovaním, rozmnožovaním, rozšiřovaním, spracovaním a spojením s iným dielom, je zakázané. Iné použitie ako pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom firmy GRADIM s.r.o., a prípadne i autorov diel obsiahnutých na týchto stránkách. I keď je snahou prevádzkovateľa poskytovať vždy správne a aktuálne informácie a údaje, napriek tomu sú všetky informácie a údaje uverejnené na stránkach gradim.sk informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok gradim.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok gradim.sk

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok gradim.sk . Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky gradim.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky gradim.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky. Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu www.gradim.sk

Všeobecné obchodné podmienky

pre nakupovanie prostredníctvom verejnej počítačovej siete internet na gradim.sk, pokiaľ nie sú špecifikované pri konkrétnom výrobku resp. službe.

GRADIM s.r.o. (ďalej len dodávateľ), zabezpečuje predaj prostredníctvom internetu na gradim.sk podľa aktuálneho výberu na webstránke. V prípade, že pri zobrazenom výrobku alebo službe nie je uvedená predajná cena, znamená to, že nie je v ponuke, alebo ide o ilustráciu (obrázok), alebo cena je kalkulovaná individuálne na základe požadovanej predlohy. Všetky uvedené cenové údaje sa môžu meniť v závislosti od zmeny cien dodávateľov. Ceny uvedené na gradim.sk sú vrátane DPH.

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom alebo formou preddavkovej faktúry, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automatické oznámenie o odoslaní objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Následne bude kupujúci kontaktovaný prostrednictvom e-mailu, alebo telefonicky naším pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, že Vás do 5-ho pracovného dňa nebude nikto kontaktovať, zavolajte prosím na tel. číslo +421 905 523 995, alebo píšte na gradim@gradim.sk. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Vyplnením elektronickej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na spracovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo písomne stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci môže uplatniť právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na zákazku”, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka vyrobiť alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej hodnoty objednávky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky zo strany kupujúceho zaniká nárok na vrátenie zálohy. Ak už bolo dielo celé dokončené kupujúci musí uhradiť celú sumu objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, alebo nedostupné, kupujúci neodpovedá na e-maily, nebol uhradený preddavok a pod.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka vrátená.

DODANIE TOVARU

 • Dodavateľsky – tovar si pri prevzatí skontrolujete. Cena za dopravu je špecifikovaná pri každom druhu služby, a závisí od hodnoty objednávky po odpočítaní príslušných zliav.
 • Osobný odber – tovar si po telefonickom dohovore prevezmete priamo v sídle firmy: Rozkvet 2067/150-11 v Považskej Bystrici, alebo v prevádzkarni na adrese: SNP 1936, areál OSBD, 01701 Považská Bystrica.
 • Balíkom – prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s., alebo prostredníctvom doručovateľskej služby. Tovar Vám doručíme balíkom za cenu podľa cenníka. V cene je zahrnuté i poistenie tovaru pre prípad poškodenia. Reklamáciu je povinný uplatniť preberajúci pri dodaní a zároveň uplatňovať nárok na úhradu škody na meno dodávateľa, nakoľko dodanie náhradného tovaru bude realizované bezplatne formou balíka. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať objednaný tovar kupujúcemu v neporušenom stave.

PLATBA ZA TOVAR

1. Platba vopred

Charakteristickou črtou nami poskytovaných služieb je zákazková výroba, t.j. výroba podľa požiadaviek zákazníka. To prináša so sebou i zvýšené riziko vzniku finančných škôd pri neprevzatí zákazky, resp. odoslaní fiktívnej objednávky, nakoľko vyrobený tovar sa nedá ďalej zhodnotiť následným predajom. Z uvedených dôvodov sme nútení pristúpiť k preddavkovému spôsobu platby vopred. V prípade odoslania objednávky z našej webstránky bude i Vám objednávka automaticky zaslaná na e-mailovú adresu. Po obdržaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu odošleme potvrdenie objednavky emailom alebo preddavkovú faktúru. Túto si skontrolujte podľa odoslanej objednávky. Podľa údajov vo faktúre môžete fakturovanú sumu uhradiť:

BANKOVÝM PREVODOM – najbežnejší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob. Výpis z účtu je dokladom o zaplatení.

VKLADOM V HOTOVOSTI – v ktorejkoľvek pobočke VÚB

V obidvoch prípadoch je potrebné správne uviesť číslo nášho účtu, sumu a variabilný symbol platby t.j. číslo preddavkovej faktúry, aby sme mohli identifikovať Vašu platbu. Daňový doklad – Faktúru podľa Zákona o dani z príjmov obdržíte pri odovzdaní tovaru.

2. Platba pri dodaní

Hotové výrobky charakteru úžitkového a dekoratívneho skla, ktoré sú vyrábané na sklad je možné uhradiť:

 • v hotovosti pri nákupe na prevádzke SNP 1936, areál OSBD, 01701 Považská Bystrica, pripadne po tel. dohovore v sídle firmy GRADIM, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica.
 • v hotovosti formou dobierky – platba sa uskutočnuje na dodacej pošte alebo priamo kuriérovi (cenník dopravných nákladov je sučasťou internetového obchodu viď. Doprava a platba).

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti resp. poškodení balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Správnosť a kompletnosť dodávky kupujúci potvrdí podpísaním daňového dokladu /faktúry resp. dodacieho listu/.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonnom určená záručná doba odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na mechanický poškodený alebo neodbornou manipuláciou klienta zničený tovar, na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou /napr. vygravírovaný iný motív, text a pod./.), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

Postup reklamácie

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o zakúpení. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Záverečné ustanovenia.

S výnimkou právnych a obchodných podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach gradim.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Právne podmienky stránok gradim.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Právne podmienky boli zverejnené 7. 5. 2007. Kopírovanie ktorejkoľvek časti webu je bez súhlasu zakázané!

Informácie o autorských právach.

Copyright © 2007-2020 GRADIM.sk. Všetky práva vyhradené.