Právne a všeobecné obchodné podmienky

Právne  podmienky

Prevádzkovateľom internetových stránok gradim.sk je spoločnost Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, so sídlom Rozkvet 2067/150, IČO: 33489645, zapísaná na OU Pov. Bystrica, Živ. register, Živnostenský list vydaný dňa 8.12.1992 pod sp.č.: ŽO – 1377/1992,  č. registrácie : 306-6796. Prevádzkovateľ výhradne vydáva, určuje a mení podmienky používania internetových stránok www.gradim.sk . Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky gradim.sk a ich používanie je bezplatný.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah internetových stránok gradim.sk je chránený autorským právom. Použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí, zvlášť kopírovaním, rozmnožovaním, rozširovaním, spracovaním a spojením s iným dielom, je zakázané. Iné použitie ako pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa, a prípadne i autorov diel obsiahnutých na týchto stránkach. I keď je snahou prevádzkovateľa poskytovať vždy správne a aktuálne informácie a údaje, napriek tomu sú všetky informácie a údaje uverejnené na stránkach gradim.sk informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok gradim.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok gradim.sk

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok gradim.sk . Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky gradim.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky gradim.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky. Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu www.gradim.sk

Všeobecné obchodné podmienky

pre nakupovanie prostredníctvom verejnej počítačovej siete internet na gradim.sk, pokiaľ nie sú špecifikované pri konkrétnom výrobku resp. službe.

Spoločnosť Ing. Vladimír Mišík – GRADIM, so sídlom: Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 33489645 (ďalej len „predávajúci alebo dodávateľ“), zabezpečuje predaj prostredníctvom internetu na gradim.sk podľa aktuálneho výberu na webstránke. Ceny uvedené na gradim.sk pri jednotlivých výrobkoch alebo službách sú vrátane DPH.

Charakteristickou črtou nami dodávaných výrobkov je zákazková výroba, t.j. výroba alebo úprava tovaru podľa osobitných požiadaviek zákazníka. Prostredníctvom našej internetovej stránky www.gradim.sk má kupujúci možnosť zakúpiť ponúkaný tovar „tak ako je“, t.j. bez akýchkoľvek osobitných úprav (ďalej aj len „hotové výrobky“) alebo tovar upravený podľa jeho osobitných požiadaviek (napr. formou gravírovania, pieskovania, doplnenie textu a pod.), ktoré kupujúci predávajúcemu oznámi prostredníctvom zvolenia jednotlivých možností úpravy uvedených pri príslušnom výrobku (ďalej aj len „zákazková výroba alebo „zákazkový výrobok“). V prípade, ak ide o zákazkovú výrobu, je táto skutočnosť uvedená pri príslušnom výrobku alebo poskytovanej službe; v opačnom prípade ide o hotový výrobok. Rovnako v prípade zvolenia si niektorej z ponúkaných možností úpravy zo strany kupujúceho sa príslušný výrobok považuje za zákazkový výrobok (zákazkovú výrobu), vyrobený alebo upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Upozornenie na túto skutočnosť je uvedené pri jednotlivých výrobkoch a ponúkaných úprav.

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom alebo formou preddavkovej faktúry, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automatické oznámenie o odoslaní objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Následne bude kupujúci kontaktovaný prostrednictvom e-mailu, alebo telefonicky naším pracovníkom obchodného oddelenia. V prípade, že Vás do 5-ho pracovného dňa nebude nikto kontaktovať, zavolajte prosím na tel. číslo +421 905 523 995, alebo píšte na gradim@gradim.sk. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Vyplnením elektronickej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na spracovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku do okamihu jej vybavenia (vyskladnenia) predávajúcim. V prípade stornovania objednávky zákazkového výrobku, ktorý bol na základe objednávky vyrobený alebo upravený alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tohto zákazkového výrobku  došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu s tým spojené náklady, a to vo forme Storno poplatku, ktorý môže byť do výšky až 50 % z celkovej hodnoty objednávky. V prípade, ak už bol zákazkový výrobok zo strany predávajúceho dokončený, kupujúci musí uhradiť celú sumu objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, alebo nedostupné, kupujúci neodpovedá na e-maily, nebol uhradený preddavok a pod.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je predávajúci schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by predávajúcemu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka vrátená.

DODANIE TOVARU

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, ak tovar nie je dodaný do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Spôsob doručenia

 • Dodávateľsky – tovar vám doručíme osobne alebo balíkom Slovenskej Pošty prostredníctvom služby Expres kuriér (viď. Doprava a platba). V cene je zahrnuté i poistenie tovaru pre prípad poškodenia. Dátum, čas a miesto vám vopred oznámime telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS-ky. Tovar si pri prevzatí osobne skontrolujete.
 • Osobný odber – tovar si po telefonickom dohovore prevezmete priamo na adrese prevádzky SNP 1936, areál OSBD, prípadne v sídle firmy Rozkvet 2067/150, 017 01, Považská Bystrica. Tovar si pri prevzatí osobne skontrolujete.

Cena za dopravu

Doprava ZADARMO (hodnota objednávky nad 50 €) …. 0 €

Pre všetky objednávky v hodnote nad 50 € je DOPRAVA ZADARMOHodnota objednávky je suma po odpočítaní príslušných zliav. Tovar vám doručíme ZADARMO osobne, alebo balíkom Slovenskej pošty ako krehký balík. Dátum, čas a miesto vám vopred oznámime telefonicky, e-mailom, alebo SMS-kou 1-2 dni vopred. Tovar si pri prevzatí osobne skontrolujete. V prípade poškodenia vám posielame nový tovar.

U objednávok, ktorých hodnota nepresiahne 50 € účtujeme dopravné náklady nasledovne:

Osobný odber  …. 0 €

Tovar si po telefonickom dohovore možete prevziať osobne na adrese prevádzky: SNP 1936, areál OSBD v Považskej Bystrici., resp. sídla firmy: Rozkvet 2067/150, 017 01 Pov. Bystrica. Tovar si pri prevzatí osobne skontrolujete.

Balík na poštu …. 5 €

Tovar posielame ako krehký balík Slovenskej pošty na uvedenú poštu. Lehota prepravy D+1 (dodanie prvý pracovný deň po dni podania). Tovar si po prevzatí ihneď skontrolujte. V prípade poškodenia vám posielame nový tovar.

Balík na adresu …. 6 €

Tovar posielame ako krehký balík kuriérom Slovenskej pošty na uvedenú  adresu. Lehota prepravy D+1 (dodanie prvý pracovný deň po dni podania). Tovar si po prevzatí ihneď skontrolujte. V prípade poškodenia vám posielame nový tovar.

PLATBA ZA TOVAR

V prípade odoslania objednávky z našej webstránky je objednávka automaticky generovaná serverom a preposlaná nášmu obchodnému oddeleniu, a zároveň vám na vašu e-mailovú adresu. Následne vás budeme kontaktovať prostrednictvom e-mailu, alebo telefonicky. V prípade, že ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo objednávka nebola správne odoslaná, a do 5-ho pracovného dňa vás nebude nikto kontaktovať, prezvoňte nám na tel. číslo 0905 523 995, alebo píšte na gradim@gradim.sk.

Spôsoby úhrady a cena za úhradu:

PREVODOM NA ÚČET …. 0 € – po obdržaní vašej objednávky vám e-mailom zašleme preddavkovú faktúru s údajmi k platbe (číslo nášho účtu, sumu a variabilný symbol platby t.j. číslo preddavkovej faktúry, aby sme mohli identifikovať vašu platbu. Dokladom o úhrade je výpis z účtu.

PLATOBNOU KARTOU …. 0 € – po zadaní údajov vašej platobnej karty bude úhrada pripísaná na náš bankový účet. Dokladom o úhrade je výpis z účtu.

DOBIERKOU …. 1,50 €  – dobierku je možné uhradit na dodacej pošte alebo kurierovi v hotovosti alebo platobnou kartou. Doklad o úhrade vydáva dodacia pošta alebo kuriér.

​​​V HOTOVOSTI …. 0 € – pri prevzatí tovaru po tel. dohovore na adrese prevádzky SNP 1936, areál OSBD, prípadne v sídle firmy Rozkvet 2067/150, 017 01, Považská Bystrica. Doklad o úhrade vydáva dodávateľ.

Daňový doklad podľa Zákona o dani z príjmov obdržíte pri odovzdaní tovaru. Cenník dopravných nákladov je sučasťou internetového obchodu viď. Doprava a platba).

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Správnosť a kompletnosť dodávky kupujúci potvrdí podpísaním daňového dokladu /faktúry resp. dodacieho listu/.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonnom určená záručná doba odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na mechanický poškodený alebo neodbornou manipuláciou klienta zničený tovar, na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu doručovateľom, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od tohto doručovateľa.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou /napr. vygravírovaný iný motív, text a pod./.), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

Postup reklamácie

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o zakúpení. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné predávajúcemu zaslať emailom na adresu: gradim@gradim.sk alebo písomne na adresu jeho sídla.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie  zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ (kupujúci), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.

Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur s DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.

Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, konkrétne v prípade zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho (odkaz na tento formulár sa nachádza na konci týchto Právnych a všeobecných obchodných podmienok a súčasne je kupujúcemu zaslaný v rámci emailového potvrdenia jeho objednávky).

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar zaslať predávajúcemu späť na adresu jeho sídla alebo odovzdať osobne predávajúcemu v mieste jeho sídla, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy . Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Záverečné ustanovenia.

Názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha:

Činnosť predávajúceho podlieha dozoru, resp. dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom: Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk.

S výnimkou právnych a obchodných podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach gradim.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Právne a všeobecné obchodné podmienky. Právne a všeobecné obchodné podmienky stránok gradim.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Právne a všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené 7. 5. 2007, aktualizované 1.7.2023. Kopírovanie ktorejkoľvek časti webu je bez súhlasu zakázané.

Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný formulár
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Informácie o autorských právach.

Copyright © 2007-2023 GRADIM.sk. Všetky práva vyhradené.